Stanovisko vedenia Futbal Tatran Aréna, s. r. o., k aktuálnej situácii 27. marca 2023

Published in AKTUALITY Hits: 405 Vytlačiť E-mail

Futbal Tatran Aréna (FTA), s. r. o., dostala písomnú informáciu z dňa 16. marca 2023 o tom, že Správna rada Fondu na podporu športu vzala na svojom zasadnutí 9. marca na vedomie doručenú žiadosť o príspevok na projekt podpory športu a zaradila FTA medzi infraštruktúru národného významu. Na základe nej iniciovala správna rada vypracovanie nevyhnutnej štúdie uskutočniteľnosti pre účely jej čo najskoršieho predloženia Útvaru hodnoty za peniaze
Ministerstva financií SR.

V týchto intenciách boli prostredníctvom FTA v súčinnosti s poskytovateľmi štátnej pomoci (Mesto Prešov, Prešovský samosprávny kraj, Fond na podporu športu) vypracované a adresované žiadosti (s viacerými prílohami) o stanovisko Protimonopolnému úradu SR ako koordinátorovi štátnej pomoci „ad hoc“.

Konateľ FTA očakáva vyjadrenia v podobe kladného stanoviska k predmetným žiadostiam, keďže je to podmienka pre účinnosť zmlúv o dielo s vysúťaženým dodávateľom prvej a druhej časti realizácie stavebných prác na štadióne. Je ním AVA-stav, s. r. o., Galanta, ktorá má štadión postaviť za viac ako 21,2 milióna eur bez DPH (25,45 milióna eur s DPH). Potom môže FTA vyzvať dodávateľa na podpis zmlúv o dielo.

Prebiehajú práce na zhotovení požadovanej štúdie uskutočniteľnosti. Po jej posúdení vyššie spomenutým útvarom ministerstva financií bude orgánmi fondu rozhodnuté akou sumou dotácie bude výstavba štadióna podporená. Žiadosť je na 4,83 milióna eur.

***

FTA, s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri SR od 6. októbra 2016. Jej spoločníkmi sú mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Základným imaním spoločností je 206 600,00 €, z čoho na mesto Prešov pripadá väčšinový vklad vo výške 105 366,00 €. Hlavným poslaním ustanovenia spoločnosti je výstavba nového futbalového štadióna v meste Prešov a jeho prevádzkovanie. Jediným konateľom ako štatutárnym orgánom spoločnosti je od 26. septembra 2020 Ing. Rastislav Mochnacký.

Obaja spoločníci v FTA rozhodli o svojej finančnej účasti na krytí nákladov. Krajská samospráva na zasadnutí zastupiteľstva 13. februára schválila zmluvy o dielo na výstavbu v oboch etapách aj návrh na financovanie prvej etapy zo svojej strany 7,14 milióna eur, budúcu prevádzku štadióna financovať nebude. Mestské zastupiteľstvo v Prešove na rokovaní 22. februára schválilo uzatvorenie zmlúv o dielo s víťazom verejného obstarávania na výstavbu
Futbal Tatran Arény a financovanie stavby vo výške 7,14 milióna eur. Štadión s kapacitou takmer 6 500 miest má spĺňať kritériá UEFA tretej kategórie a má byť jedným z dejísk majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov v roku 2025.

Investori:

presov  psk   sfz
Last modification: str 12 apr 2023