Informácia o aktuálnej situácii výstavby futbalového štadióna 10/05/23

Published in AKTUALITY Hits: 468 Vytlačiť E-mail

S dátumami 21., resp. 24. apríla boli zaslané listy z Protimonopolného úradu SR ako výzvy na doplnenie žiadosti o vydanie stanoviska podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy na projekt výstavby štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove. Žiadatelia – mesto Prešov, Prešovský samosprávny kraj a Fond na podporu športu – zaslali predmetné žiadosti s dátumom 21. marca resp. 14. apríla 2023.

Obsahom výziev sú podľa konateľa Futbal Tatran Aréna (FTA), s. r. o., Prešov, dožiadania Protimonopolného úradu SR, vystupujúceho ako koordinátora štátnej pomoci „ad hoc“, zväčša formálneho charakteru a minimálneho rozsahu. V námietkach úradu (napr. v tabuľke týkajúcej sa textovej časti finančnej analýzy bolo potrebné premenovať oprávnené náklady na výšku pomoci) nevidí vážnejšie výhrady, predložené žiadostí s prílohami boli na 98 percent akceptované. Všetkým požiadavkám žiadatelia vyhoveli a boli zaslané doplnené žiadosti. Navyše úrad však dodatočne požiadal aj Slovenský futbalový zväz, aby v predmetnej veci podal žiadosť vrátane príloh, čo sa stalo.

Žiadosti nie sú jednoduché záležitosti, pretože dokumenty v prílohách majú rozsah od jednej do 27 strán. Dovedna je 4 x 16 príloh k žiadostiam zaslaným mestom Prešov, PSK, Fondom na podporu športu a najnovšie Slovenským futbalovým zväzom. Pre ozrejmenie situácie ide v týchto prípadoch o:

 • Vyhlásenie príjemcu pomoci
 • Harmonogram čerpania pomoci
 • Kontrolný zoznam potvrdzujúci splnenie podmienok nariadenia
 • Účtovná závierka za rok 2021
 • Finančná analýza, textová časť
 • Finančná analýza, tabuľková časť
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prešov
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
 • Žiadosť o udelenie štatútu športovej infraštruktúry národného významu a žiadosť o poskytnutie dotácie na dostavbu futbalového štadióna v Prešove
 • Identifikácia oprávnených investičných nákladov
 • Náklady financované dotáciou z rozpočtu mesta Prešov
 • Náklady financované dotáciou z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
 • Náklady financované dotáciou zo Slovenského futbalového zväzu
 • Náklady financované dotáciou z Fondu na podporu športu
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie na dostavbu futbalového štadióna v Prešove, SFZ
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie na dostavbu futbalového štadióna v Prešove, FnPŠ - doplnenie

***

FTA, s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri SR od 6. októbra 2016. Jej spoločníkmi sú mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Základným imaním spoločností je 206 600,00 €, z čoho na mesto Prešov pripadá väčšinový vklad vo výške 105 366,00 €. Hlavným poslaním ustanovenia spoločnosti je výstavba nového futbalového štadióna v meste Prešov a jeho prevádzkovanie. Jediným konateľom ako štatutárnym orgánom spoločnosti je od 26. septembra 2020 Ing. Rastislav Mochnacký.

Investori:

presov  psk   sfz
Last modification: štv 11 máj 2023