Informácia o aktuálnej situácii výstavby futbalového štadióna 31/05/23

Published in AKTUALITY Hits: 880 Vytlačiť E-mail

Potvrdenie splnenia podmienok na poskytnutie štátnej pomoci ad hoc v prípade stavby s názvom „Výstavba štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove“ dostalo mesto Prešov v stanovisku Protimonopolného úradu SR v predmetnej záležitosti. Dokument je s dátumom 24. máj 2023. Podobne pozitívnu informáciu dostali aj ďalší traja žiadatelia o poskytnutie štátnej pomoci – a to Prešovský samosprávny kraj (PSK), Fond na podporu športu a Slovenský futbalový zväz (SFZ).

Konateľ Futbal Tatran Aréna (FTA), s. r. o., Prešov, v tejto súvislosti spustil  proces podpisovania zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby, ktorým je víťaz verejného obstarávania firma AVA-stav, s. r. o., Galanta. Podpisom a následným zverejnením zmluvy  na I. časť sa ona stane platnou a účinnou, čo sa aktuálne stalo. Konateľ FTA vyzve zhotoviteľa k predloženiu harmonogramu vykonania prác. Navyše ten bude mať za povinnosť navrhnúť dátum prevzatia staveniska. Je potrebné dodať, že zmluva o dielo je na prvú časť výstavby futbalového stánku. Ide o celkovú hodnotu diela 16 381 973,04 € (bez dane z pridanej hodnoty).

 Vyššie spomenutý úrad je koordinátor štátnej pomoci. Na výstavbu štadióna budú teda poskytnuté finančné prostriedky v podobe dotácie na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Prešov vo výške 7 140 986,52 €. Presne z tej istej rozpočtovej položky a rovnaká suma bude dotácia PSK. Finančná podpora od SFZ činí 2,4 milióna eur a od Fondu na podporu športu 4 828 236,96 €.

V citovanom rozsiahlom stanovisku Protimonopolného úradu SR, podpísanom predsedom úradu Mgr. Jurajom Beňom, LL.M., sa konštatuje, že projekt nie je uskutočniteľný bez poskytnutia štátnej pomoci. Z posúdenia žiadostí vyplynulo, že mesto, ako aj ostatní žiadatelia predložili požadované dokumenty (a to aj s ich doplnením začiatkom mája t. r.), ktoré predstavujú kumulatívne podmienky štátnej pomoci a boli nevyhnutné pre vydanie stanoviska úradu.

***

FTA, s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri SR od 6. októbra 2016. Jej spoločníkmi sú mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Základným imaním spoločností je 206 600,00 €, z čoho na mesto Prešov pripadá väčšinový vklad vo výške 105 366,00 €. Hlavným poslaním ustanovenia spoločnosti je výstavba nového futbalového štadióna v meste Prešov a jeho prevádzkovanie. Jediným konateľom ako štatutárnym orgánom spoločnosti je od 03. júla 2020 Ing. Rastislav Mochnacký.

 

Investori:

presov  psk   sfz
Last modification: pon 5 jún 2023