POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, ako ich príspevkové a rozpočtové organizácie ich zverejňujú na svojom webe